Przejdź do treści

Różaniec z dopowiedzeniami

  Ile trwa odmówienie Różaniec z dopowiedzeniami?

  Odmówienie modlitwy trwa 5 minut 1 sekunda

  Różaniec z dopowiedzeniami pełny tekst modlitwy

  Różaniec Święty z dopowiedzeniami

  Który umacnia naszą wiarę.
  Który utwierdza naszą nadzieję.
  Który rozpala naszą miłość.

  DOPOWIEDZENIA KRÓTKIE:
  WERSJA I
  TAJEMNICE RADOSNE

  Któregoś Ty, o Panno, z Ducha świętego poczęła.
  Któregoś Ty, o Panno, do Elżbiety niosła.
  Któregoś Ty, o Panno, w Betlejem porodziła.
  Któregoś Ty, o Panno, w świątyni ofiarowała.
  Któregoś Ty, o Panno, w świątyni znalazła.

  TAJEMNICE ŚWIATŁA

  Który był ochrzczony w Jordanie.
  Który objawił się na weselu w Kanie.
  Który głosił Królestwo Boże.
  Który przemienił się na Górze Tabor.
  Który ustanowił Najświętszą Ofiarę.

  TAJEMNICE BOLESNE

  Który za nas Krwią się pocił.
  Który za nas był ubiczowany.
  Który za nas był cierniem ukoronowany.
  Który za nas ciężki Krzyż nosił.
  Który za nas był ukrzyżowany.

  TAJEMNICE CHWALEBNE

  Który powstał z martwych.
  Który do nieba wstąpił.
  Który nam Ducha Świętego zesłał.
  Który Ciebie, o Panno, wziął do nieba.
  Który Ciebie, o Panno, w niebie ukoronował.

  WERSJA II
  TAJEMNICE RADOSNE

  Któregoś Ty, o Panno, z Ducha Świętego poczęła.
  Któregoś Ty, o Panno, do Elżbiety niosła.
  Któregoś Ty, o Panno, w Betlejem porodziła.
  Któregoś Ty, o Panno, w świątyni ofiarowała.
  Któregoś Ty, o Panno, w świątyni odnalazła.

  TAJEMNICE ŚWIATŁA

  Który został nazwany przez Ojca Synem umiłowanym.
  Który w Kanie otworzył serca uczniów na wiarę.
  Który głosił nadejście Królestwa Bożego i wzywał do nawrócenia.
  Który na górze Tabor ukazał swoje bóstwo i chwałę.
  Który w Eucharystii stał się naszym pokarmem.

  TAJEMNICE BOLESNE

  Który za nas krwią się pocił.
  Który za nas był biczowany.
  Który za nas był cierniem ukoronowany.
  Który za nas dźwigał ciężki krzyż.
  Który za nas był ukrzyżowany.

  TAJEMNICE CHWALEBNE

  Który zmartwychwstał.
  Który do nieba wstąpił.
  Który zesłał nam Ducha Świętego.
  Który Ciebie, o Panno, wziął do nieba.
  Który Ciebie, o Panno, w niebie ukoronował.

  DOPOWIEDZENIA DŁUGIE:
  TAJEMNICE RADOSNE
  I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie przez Archanioła Gabriela

  którego Bóg zapowiedział w raju;
  o którym mówią Pisma;
  którego zwiastował Ci, o Panno, Anioł Pański;
  któremu Ty, o Panno, okazałaś posłuszeństwo wiary;
  którego Ty, o Panno, przyjęłaś całym sercem;
  którego Ty, o Panno, poczęłaś z Ducha Świętego;
  który zamieszkał wśród nas;
  którego Józef zamierzał oddalić razem z Tobą;
  którego Anioł Pański polecił Józefowi przyjąć razem z Tobą;
  którego Józef wziął do siebie wraz z Tobą;

  II. Nawiedzenie świętej Elżbiety przez Najświętszą Maryję Pannę

  którego Ty o Panno do Elżbiety niosłaś;
  z którym Ty o Panno weszłaś do domu Zachariasza;
  z którym Ty o Panno pozdrowiłaś Elżbietę;
  który sprawił, że poruszyło się dzieciątko w łonie Elżbiety;
  który sprawił, że Duch Święty napełnił Elżbietę;
  który sprawił, że Elżbieta Cię błogosławiła;
  którego Elżbieta błogosławiła w Twoim łonie;
  którego wielbi Twoja dusza;
  w którym raduje się Twój duch;
  który Ci uczynił wielkie rzeczy;

  III. Narodzenie Jezusa w Stajence Betlejemskiej

  któregoś Ty, o Panno do Betlejem niosła;
  któregoś Ty, o Panno w Betlejem porodziła;
  któregoś Ty, o Panno, owinęła w pieluszki;
  któregoś Ty, o Panno, położyła w żłobie;
  dla którego nie było, miejsca w gospodzie;
  którego narodziny zwiastował, pasterzom Anioł Pański;
  przy którego narodzinach Aniołowie zwiastowali ludziom pokój;
  którego pasterze znaleźli wraz z Tobą i Józefem;
  któremu nadano to imię ósmego dnia po narodzeniu;
  któremu pokłon oddali Mędrcy ze Wschodu;

  IV. Ofiarowanie Jezusa w świątyni

  któregoś Ty, o Panno, wraz z Józefem przyniosła do Jerozolimy;
  którego ofiarowaliście Panu zgodnie z przepisem Prawa;
  którego wziął w objęcia Symeon;
  za którego Symeon błogosławił Boga;
  w którym Symeon ujrzał Boże zbawienie;
  dla którego Symeon błogosławił Ciebie i Józefa;
  przy którym Symeon wypowiedział proroctwo o znaku sprzeciwu i mieczu boleści;
  który sprawił, że do świątyni przyszła również prorokini Anna;
  przy którym prorokini Anna sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim;
  z którym wypełniliście wszystko według Prawa Pańskiego;

  V. Odnalezienie Jezusa w świątyni jerozolimskiej

  który udał się z Tobą, o Panno i Józefem na Święto Paschy;
  który po skończonych uroczystościach pozostał w Jerozolimie;
  którego szukaliście miedzy krewnymi i znajomymi;
  w poszukiwaniu którego wróciliście do Jerozolimy;
  którego odnaleźliście w świątyni;
  który siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania;
  który bystrością umysłu i odpowiedziami byli zdumieni wszyscy, którzy Go słuchali;
  któremu powiedziałaś o bólu, z jakim Go szukaliście;
  którego odpowiedzi na pytanie, czemu to uczynił, nie zrozumieliście;
  który wrócił z wami do Nazaretu i był wam poddany;

  TAJEMNICE ŚWIATŁA
  I. Chrzest Jezusa w Jordanie

  który przyszedł nad Jordan z Nazaretu;
  który uczynił siebie „grzechem” za nas;
  który przyjął chrzest, kiedy cały lud przystępował do chrztu;
  który modlił się w czasie chrztu;
  który ujrzał rozwierające się niebo;
  nad którego zstąpił Duch Święty w postaci cielesnej niby gołębica;
  o którym głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”;
  przy którego chrzcie objawiła się cała Trójca Święta;
  o którym Jan powiedział: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”;
  o którym Jan dał świadectwo, że On jest Synem Bożym;

  II. Pierwszy cud w Kanie Galilejskiej

  którego zaproszono na wesele, na którym Ty byłaś;
  którego zaproszono razem z uczniami;
  do którego rzekłaś: „Nie mają wina”;
  po którego odpowiedzi powiedziałaś do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”;
  który polecił uzupełnić stągwie wodą;
  który kazał sługom zaczerpnąć ze stągwi i znieść staroście weselnemu;
  który sprawił, że słudzy jako pierwsi poznali cud, którego dokonał;
  który taki to początek znaków uczynił w Kanie Galilejskiej;
  który objawił swoją chwałę;
  w którego uwierzyli Jego uczniowie;

  III. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

  który głosił Królestwo Boże i wzywał do nawrócenia;
  który głosił Królestwo Prawdy;
  który głosił Królestwo Życia;
  który głosił Królestwo Świętości;
  który głosił Królestwo Łaski;
  który głosił Królestwo Boże i wzywał do nawrócenia;
  który głosił Królestwo Sprawiedliwości;
  który głosił Królestwo Miłości;
  który głosił Królestwo Pokoju;
  który głosił Królestwo Boże i wzywał do nawrócenia;

  Inna wersja:

  który głosił Królestwo Boże i wzywał do nawrócenia;
  który głosił Królestwo Boże ubogim w duchu;
  który głosił Królestwo Boże cierpiącym udrękę;
  który głosił Królestwo Boże łagodnym;
  który głosił Królestwo Boże głodnym i spragnionym sprawiedliwości;
  który głosił Królestwo Boże miłosiernym;
  który głosił Królestwo Boże mającym czyste serca;
  który głosił Królestwo Boże zabiegającym o pokój;
  który głosił Królestwo Boże prześladowanym dla sprawiedliwości;
  który głosił Królestwo Boże i wzywał do nawrócenia;

  IV. Przemienienie na Górze Tabor

  który przemienił się podczas modlitwy na górze Tabor;
  którego twarz zajaśniała jak słońce;
  którego odzienie stało się białe jak światło;
  który rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem;
  o którym głos z obłoku powiedział: „To jest mój Syn umiłowany”;
  o którym głos z obłoku powiedział: „Jego słuchajcie!”;
  którego ukazanie się w postaci Bożej wywołało w uczniach duży lęk;
  który zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się!”;
  którego – gdy podnieśli oczy – zobaczyli samego;
  o którego przemienieniu zachowali milczenie, aż do Jego zmartwychwstania;

  V. Ustanowienie Eucharystii

  który przeistoczył chleb w swoje ciało;
  który przeistoczył wino w swoją krew;
  który polecił czynić to na Jego pamiątkę;
  który ustanowił kapłanów, by to polecenie wypełniali;
  którego przyjmujemy pod postacią chleba;
  którego przyjmujemy pod postacią wina;
  którego adorujemy w Najświętszym Sakramencie;
  który dla nas ustanowił ten Sakrament Miłości;
  który dla nas ustanowił ten Sakrament Miłosierdzia;
  który do nas woła: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”;

  TAJEMNICE BOLESNE
  I. Modlitwa w Ogrójcu

  który przyszedł z uczniami do Getsemani;
  który począł się smucić;
  który począł drżeć;
  który począł odczuwać trwogę;
  który zachęcał uczniów do czuwania;
  który padł na ziemię i modlił się;
  który zachęcał uczniów do modlitwy;
  któremu ukazał się anioł z nieba i pokrzepił Go;
  który pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił;
  którego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię;

  II. Biczowanie

  którego Piłat kazał ubiczować;
  który podał grzbiet swój bijącym;
  na którego spadła chłosta zbawienia dla nas;
  który sam pozwolił się gnębić;
  który nawet nie otworzył ust swoich;
  którego wygląd został nieludzko oszpecony;
  którego postać była niepodobna do ludzi;
  który wydał swe życie na ofiarę za grzechy;
  w którego ranach jest nasze uzdrowienie;
  który oręduje za przestępcami;

  III. Cierniem ukoronowanie

  którego żołnierze rozebrali z szat;
  którego okryli płaszczem purpurowym;
  któremu włożyli na głowę koronę z cierni;
  któremu dali do prawej ręki trzcinę;
  z którego szydzili;
  na którego pluli;
  którego policzkowali;
  którego bili trzciną po głowie;
  który wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym;
  o którym Piłat powiedział: „Oto człowiek”;

  IV. Droga Krzyżowa

  który przyjął wyrok śmierci;
  który wziął na siebie krzyż;
  który upadł po raz pierwszy;
  który Cię spotkał na tej drodze;
  który przyjął pomoc Szymona z Cyreny;
  który odwzajemnił posługę Weroniki;
  który upadł po raz drugi;
  który zwrócił się do płaczących nad Nim niewiast;
  który upadł po raz trzeci;
  który stanął na Golgocie;

  V. Śmierć na Krzyżu

  który pozwolił przybić się do krzyża;
  który przebaczył swoim oprawcom;
  który przyrzekł niebo skruszonemu Łotrowi;
  który dał nam z krzyża Ciebie za Matkę i powierzył nas Twojej macierzyńskiej opiece;
  który pragnął, byśmy Go pragnęli;
  który doświadczył niesamowitego opuszczenia;
  który wykonał wszystko do końca;
  który powierzył swego ducha w ręce Ojca;
  który oddał swego ducha z donośnym wołaniem;
  z którego boku wypłynęła dla nas krew i woda, a Twoją duszę miecz przeniknął;

  TAJEMNICE CHWALEBNE
  I. Zmartwychwstanie

  który zmartwychwstał;
  który ukazał się Marii Magdalenie;
  który ukazał się niewiastom;
  który ukazał się uczniom w Emaus;
  który ukazał się Piotrowi;
  który ukazał się Apostołom w Wieczerniku;
  który ukazał się Tomaszowi;
  który ukazał się więcej niż pięciuset braciom równocześnie;
  który ukazał się siedmiu uczniom nad Jeziorem Tyberiadzkim;
  który ukazał się jedenastu uczniom na górze w Galilei;

  II. Wniebowstąpienie

  który do nieba wstąpił;
  który siedzi po prawicy Ojca;
  który panuje jako Król Miłosierdzia;
  który żyje i działa w swoim Kościele;
  który jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata;
  który powróci w chwale;
  który przyjdzie razem ze swoimi aniołami;
  który będzie sądził żywych i umarłych;
  który będzie sądził z miłości;
  którego Królestwo osiągnie swoją pełnię;

  III. Zesłanie Ducha Świętego
  Wersja oparta na KKK, 1831

  który nam zesłał Ducha Świętego;
  który nam zesłał Ducha mądrości;
  który nam zesłał Ducha rozumu;
  który nam zesłał Ducha rady;
  który nam zesłał Ducha Świętego;
  który nam zesłał Ducha męstwa;
  który nam zesłał Ducha umiejętności;
  który nam zesłał Ducha pobożności;
  który nam zesłał Ducha bojaźni Bożej;
  który nam zesłał Ducha Świętego;

  Wersja oparta na Ga 5,22-23

  który nam zesłał Dawcę miłości;
  który nam zesłał Dawcę radości;
  który nam zesłał Dawcę pokoju;
  który nam zesłał Dawcę cierpliwości;
  który nam zesłał Dawcę uprzejmości;
  który nam zesłał Dawcę dobroci;
  który nam zesłał Dawcę wierności;
  który nam zesłał Dawcę łagodności;
  który nam zesłał Dawcę opanowania;
  który nam zesłał Dawcę wszystkich darów i owoców;

  IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

  który Cię, o Panno, wziął do nieba;
  który Cię wziął do grona Aniołów;
  który Cię wziął do grona Patriarchów;
  który Cię wziął do grona Proroków;
  który Cię wziął do grona Apostołów;
  który Cię wziął do grona Męczenników;
  który Cię wziął do grona Dziewic;
  który Cię wziął do grona Wyznawców;
  który Cię wziął do grona wszystkich Świętych;
  który Cię z ciałem i duszą wziął do niebieskiej chwały;

  V. Ukoronowani Maryi na Królową Nieba i Ziemi

  który Cię ukoronował na Królową wszechświata;
  który Cię ukoronował na Królową Aniołów;
  który Cię ukoronował na Królową Patriarchów;
  który Cię ukoronował na Królową Proroków;
  który Cię ukoronował na Królową Apostołów;
  który Cię ukoronował na Królową Męczenników;
  który Cię ukoronował na Królową Dziewic;
  który Cię ukoronował na Królową Wyznawców;
  który Cię ukoronował na Królową wszystkich świętych;
  który Cię ukoronował na Królową Pokoju;

  DOPOWIEDZENIA ROZBUDOWANE:
  TAJEMNICE RADOSNE
  I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

  który przez Archanioła Gabriela objawił Tobie plan zbawienia.
  o którym prorocy mówili, że narodzi się z Dziewicy.
  który wejrzał na pokorę swej Służebnicy.
  który wybrał Ciebie Maryjo za Matkę.
  który będąc przedwiecznym Słowem, stał się Ciałem w chwili gdy powiedziałaś aniołowi: Oto ja służebnica Pańska, niech się stanie wg słowa Twego.
  który chcąc mieć Matkę , zamieszkał pod Twoim Maryjo sercem.
  który 9 miesięcy przebywał w Twoim dziewiczym łonie.
  który stał się człowiekiem, by w naszym ciele cierpieć za nasze grzechy.
  który przyjmując ludzką naturę stał się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu.
  który począł się z Ducha Świętego.

  II. Nawiedzenie św. Elżbiety

  któregoś Ty Maryjo pod swym sercem niosła do domu Elżbiety.
  który chciał, byś swojej krewnej Elżbiecie zaniosła radosną nowinę.
  który Elżbiecie napełnionej Duchem Św., pozwolił rozpoznać w Tobie Matkę Zbawiciela.
  który już w łonie Elżbiety uświęcił Jana Chrzciciela.
  za którego przyjście dziękowałaś słowami Magnificat.
  który w Magnificat pozwolił Ci wyśpiewać wdzięczność za dzieło zbawienia.
  który uczynił Ci wielkie rzeczy.
  który przez Ciebie uczynił i dla nas wielkie rzeczy.
  który pragnie, abyśmy razem z Tobą dziękowali za dzieło zbawienia.
  który chce, by całe nasze życie było dziękczynieniem.

  III. Narodzenie Pana Jezusa

  o którym prorok Micheasz mówił, że narodzi się w Betlejem z ziemi Judzkiej.
  dla którego nie było miejsca w gospodzie.
  któregoś Maryjo porodziła w nędznej stajni.
  któregoś Maryjo owinęła w pieluszki i złożyła w żłobie.
  któremu zastępy wojska anielskiego śpiewały: Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
  do którego przyszli pasterze oddając Mu pokłon.
  do którego przybyli Mędrcy z dalekiego wschodu.
  który przyszedł na świat, by przynieść nam pokój.
  z którym spotykamy się w każdym człowieku potrzebującym naszej pomocy.
  który chce, byśmy z Tobą Maryjo, trwali w rozważaniu tajemnicy Jego miłości.

  IV. Ofiarowanie w świątyni

  którego Rodzice zanieśli do świątyni, aby wypełnić przepis prawa.
  któregoś ty Maryjo ofiarowała Bogu Ojcu.
  którego Symeon rozpoznał w małym Dzieciątku.
  którego Symeon natchniony Duchem Św. nazywa światłością na oświecenie pogan i chwałą ludu izraelskiego.
  który o sobie powie, że jest światłością świata.
  o którym Symeon przepowiedział, że będzie znakiem, któremu sprzeciwiać się będą.
  któremu również dziś sprzeciwiają się ludzie złej woli.
  który stale jest prześladowany w swoim Kościele,
  który powiedział: Jeśli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować.
  który ofiaruje się za nas w każdej Mszy świętej.

  V. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

  który gdy miał 12 lat, udał się z Rodzicami do Jerozolimy na święto Paschy.
  który pozostał w świątyni po skończonych uroczystościach.
  którego po 3 dniach znaleźli Rodzice w świątyni.
  który siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania.
  którego słuchali ze zdumieniem uczeni w Piśmie.
  do któregoś Ty Maryjo powiedziała: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie.
  który zatroskanej Matce odpowiedział: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do Mego Ojca?
  który przyszedł na ziemię, aby wypełnić wolę Ojca.
  który przyszedł szukać i zbawić to co zginęło.
  którego i my możemy znaleźć w świątyni, w Słowie Bożym i w sakramentach.

  TAJEMNICE ŚWIATŁA
  I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

  który przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana Chrzciciela.
  który przeszedł do Jana, aby być przez niego ochrzczony.
  do którego Jan powiedział: Ty przychodzisz do mnie? To przecież ja powinienem być ochrzczonym przez ciebie.
  który odpowiedział: Nie upieraj się teraz. Trzeba nam bowiem wypełnić wszystko, co sprawiedliwe.
  który wszedł do wody – jako niewinny, czyniąc siebie „grzechem” dla nas.
  który przyjął chrzest choć był bez grzechu.
  który natychmiast po chrzcie wyszedł z wody.
  na którego zstąpił Duch Św. w postaci gołębicy.
  którego Ojciec ogłosił Synem umiłowanym.
  który jest światłem świata.

  II. Objawienie siebie na weselu w Kanie

  którego zaproszono na gody weselne.
  który przyszedł na wesele razem ze swymi uczniami.
  do którego Matka powiedziała, że zabrakło wina.
  który powiedział do sług: Napełnijcie stągwie wodą.
  który po napełnieniu stągwi wodą, kazał zaczerpnąć i zanieść gospodarzowi wesela.
  który przemienił wodę w wino dzięki interwencji Maryi, pierwszej z wierzących.
  który w Kanie zaczął czynić cuda.
  który objawił swą chwałę.
  w którego uwierzyli Jego uczniowie.
  który zaprasza nas na ucztę wiecznej radości w niebie.
  – który uczestniczy w naszych ludzkich radościach.
  – który Twoją, Maryjo wiarę wystawił na próbę.
  – którego Ty Maryjo prosisz ciągle za nami.
  – który otworzył serca uczniów na wiarę.

  III. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

  który nauczał i mówił: nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie.
  który szedł dobrze czyniąc, uzdrawiając wszystkich.
  który powiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem.
  który powiedział: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.
  który wzywał do nawrócenia.
  który odpuszczał grzechy tym, którzy zbliżyli się do Niego z ufnością.
  który po zmartwychwstaniu ustanowił sakrament pojednania.
  który dał początek tajemnicy miłosierdzia.
  który nauczał jako ten, który ma władze.
  którego nauce towarzyszyło poczucie mocy.
  – który głosząc naukę o Królestwie, uzdrawiał chorych i wypędzał złe duchy.
  – który ukazywał się po zmartwychwstaniu przez 40 dni i mówił o królestwie Bożym.

  IV. Przemienienie na górze Tabor

  który wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, na osobności.
  który przemienił się przed nimi.
  którego oblicze zajaśniało jak słońce.
  którego szaty stały się olśniewające jak światło.
  który rozmawiał na Górze Tabor z Mojżeszem i Eliaszem.
  do którego Piotr powiedział: Panie! Jak dobrze, że tu jesteśmy! Postawimy tu trzy namioty: Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza.
  o którym Ojciec z obłoku powiedział: To jest Syn mój najmilszy, słuchajcie Go!
  który zbliżył się do apostołów i dotknął ich.
  który powiedział do nich: Wstańcie, nie bójcie się!
  który schodząc z góry Przemienienia powiedział: nikomu nie mówcie o tym widzeniu, dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie!
  – który odsłaniając wybranym apostołom blask swego bóstwa, przygotował ich na swą mękę.

  V. Ustanowienie Eucharystii

  który z nastaniem wieczoru przyszedł z apostołami do wieczernika.
  który umiłował swoich do końca.
  który w wieczerniku umywał nogi swym uczniom.
  który powiedział do swych uczniów: Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem.
  który po wieczerzy wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i rozdał uczniom mówiąc: Bierzcie i jedzcie. To jest Ciało moje.
  który biorąc kielich powiedział: Pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem Krew moja, krew Przymierza, która będzie wylana za wielu na odpuszczenie grzechów.
  który celebrował z apostołami Paschę.
  który kazał to czynić na pamiątkę Jego śmierci.
  który w Wielki Czwartek, dzień przed śmiercią pod znakami chleba i wina uwielbił Swego Ojca.
  który daje nam się cały pod znakami chleba i wina.
  – który pozostał z nami pod postacią chleba i wina.
  – który w każdej Mszy Św. Karmi nas Swoim Ciałem.
  – który powiedział: Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew ma życie wieczne, a Ja wskrzeszę go w dniu ostatecznym.

  TAJEMNICE BOLESNE
  I. Modlitwa w Ogrójcu

  który po Ostatniej Wieczerzy udał się z apostołami na modlitwę do Ogrodu Oliwnego.
  który powiedział do uczniów: Zostańcie tu, aż odejdę tam i będę się modlił.
  który wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i na ich oczach począł się smucić i odczuwać trwogę.
  który powiedział do swych uczniów: Zostańcie tu i czuwajcie ze Mną.
  który oddalił się od nich na rzut kamienia, upadł na twarz i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli chcesz, weź ode mnie ten kielich, lecz niech się dzieje wola Twoja, nie moja.
  który szukając pocieszenia, przyszedł do swych uczniów, lecz zastał i śpiących.
  który powiedział: Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?
  który dodał: Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.
  który uczy nas jak modlić się w cierpieniach.
  któremu z trwogi przed męką i z obrzydzenia naszych grzechów krwawy pot wystąpił na czole i spływał kroplami na ziemię.

  II. Biczowanie Pana Jezusa

  z którego kaci zdarli szaty.
  którego okrutni kaci przywiązali do kamiennego słupa.
  który z miłości do nas dał się ubiczować.
  który ofiarował te cierpienia Ojcu za nasza grzechy, zwłaszcza nieczyste.
  którego Ciało pod uderzeniami bicza pokryło się sińcami.
  którego sińcami jesteśmy uzdrowieni.
  którego grzbiet został poorany biczami.
  który cierpiał za nas rany.
  którego Krew tryskała przy biczowaniu i spływała po kamiennej posadce.
  który te wszystkie tortury znosił za nas w milczeniu.

  III. Cierniem ukoronowanie

  który wyznał przed Piłatem, że jest królem.
  którego żołnierze ubrali w płaszcz szkarłatny.
  dla którego wymyślono jeszcze okrutniejsze tortury.
  któremu żołnierze upletli koronę z cierni i włożyli na głowę.
  któremu dali trzcinę do ręki i klękali przed Nim.
  z którego drwili, mówiąc: Bądź pozdrowiony, królu żydowski!.
  którego opluwali i bili trzciną po głowie,
  który w cierniowej koronie cierpiał za naszą próżność i pychę.
  którego Krew broczyła spod cierniowej korony, mieszając się z plwocinami żołdaków.
  który z miłości do nas cierpiał okrutne rany.

  IV. Droga Krzyżowa

  któremu kaci na przeorany biczami grzbiet włożyli drzewo Krzyża.
  który z miłości do nas wziął na Swe ramiona drzewo Krzyża.
  który wziął na Siebie ciężar naszych grzechów.
  który osłabiony dotychczasowym cierpieniem i upływem Krwi wiele razy w drodze upadł.
  dla którego ulgą była Twoja Maryjo obecność na Drodze Krzyżowej.
  który powiedział: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.
  który uczy nas, że tylko krzyż jest drogą do życia.
  który w Krzyżu zawarł naukę największej miłości.
  który cierpiał i umarł dla naszego zbawienia.
  który sprawił, że i my uczestniczymy w naszym odkupieniu przez dźwiganie codziennych krzyży.

  V. Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu

  który umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował.
  który był posłuszny Swemu Ojcu aż do śmierci, a była to śmierć na Krzyżu.
  który na Twoich oczach został przybity do Krzyża.
  który zawisł na Krzyżu między niebem, a ziemią.
  który w okrutnych męczarniach krzepił się twoją obecnością pod Krzyżem.
  który dał Ci udział w swoich cierpieniach.
  który konając na Krzyżu powiedział: Oto syn Twój; Oto Matka twoja.
  który Ciebie stojącą pod Krzyżem, uczynił naszą Matką.
  który przebaczył tym, którzy Go krzyżowali.
  który przez śmierć na Krzyżu pokazał nam jakim potwornym złem jest każdy grzech.

  V. Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu (przebaczenie)

  który konając modlił się: Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią.
  który przebaczył tym, którzy Go krzyżowali.
  który z ambony krzyża uczy nas wybaczać doznane krzywdy.
  który w modlitwie Pańskiej nakazał nam przebaczać tak jak Bóg nam przebacza.
  który wybaczy nam wszystkie grzechy o ile przebaczymy doznane krzywdy.
  który z krzyża daje nam moc wybaczania naszym winowajcom.
  który z krzyża uczy nas patrzeć na tych, którzy nas skrzywdzili.
  który daje szanse nawet największemu zbrodniarzowi.
  który nas już uzdrawia, gdy pragniemy przebaczyć doznane krzywdy.
  który powiedział: Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie!
  – który powiedział: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Mt 5,44
  – który powiedział: błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają Łk 6,28
  – który powiedział: gdy zamierzacie się modlić, przebaczcie sobie Mk 11,25

  TAJEMNICE CHWALEBNE
  I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

  który trzeciego dnia po śmierci własną mocą wyszedł z grobu.
  który zmartwychwstając pokonał śmierć, piekło i szatana.
  który przez zmartwychwstanie udowodnił, że jest prawdziwym Bogiem.
  którego zmartwychwstanie jest zapowiedzią naszego zmartwychwstania.
  który powiedział do niewiast: Nie bójcie się! Idźcie i powiedzcie moim braciom, żeby się udali do Galilei. Tam Mnie spotkają.
  który przyszedł do apostołów do Wieczernika przez zamknięte drzwi.
  który pozdrowił przerażonych apostołów słowami: Pokój wam! Popatrzcie na moje ręce i nogi! To ja jestem! Dotykajcie i przyglądajcie się!
  który dla naszego zbawienia nie tylko umarł, ale i zmartwychwstał.
  który przez 40 dni spotykał się z apostołami po zmartwychwstaniu.
  który zmartwychwstał i żyje wśród nas.

  I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa (Jezus nad jeziorem)

  który po zmartwychwstaniu stał nad brzegiem jeziora i czule przyglądał się apostołom, zmagającym się podczas nocnego połowu.
  który czekał na nich nad brzegiem jeziora.
  którego apostołowie nie poznali.
  który zawołał: dzieci, czy nie macie nic do jedzenia?
  któremu odpowiedzieli, że nic nie złowili.
  który kazał zarzucić sieć z prawej strony łodzi.
  na którego słowo, apostołowie zarzucili sieć i złowili wielkie mnóstwo ryb.
  w którego imię możemy dokonać niezwykłych rzeczy.
  który troszczy się o nas jak dobra matka.
  który w każdej chwili jest gotów nam pomóc.

  II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

  który 40 dni po zmartwychwstaniu spotkał się ze Swymi uczniami na Górze Oliwnej.
  który powiedział do swych uczniów: Idąc na cały świat głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.
  który zapewnił swych uczniów, że pozostanie z nimi po wszystkie dni aż do skończenia świata.
  który wstąpił do nieba, aby przygotować nam mieszkanie.
  który powiedział: W domu Ojca mojego jest mieszkań wiele.
  który pragnie, byśmy obecne życie traktowali jako pielgrzymkę do domu Ojca.
  który obiecał nam, że zobaczymy Ojca twarzą w twarz.
  który został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.
  który choć powrócił do nieba, jest obecny wśród nas.
  który powiedział: Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

  III. Zesłanie Ducha Świętego

  który żegnając się z apostołami powiedział: Prosić będę Ojca, a On da wam innego Pocieszyciela, aby pozostał z wami na zawsze.
  który powiedział: Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imię moje, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, cokolwiek wam powiedziałem.
  który 10 dni po wniebowstąpieniu zesłał Ducha Świętego na Apostołów, którzy wraz z Tobą Maryjo trwali w Wieczerniku na modlitwie.
  który zesłał Ducha Świętego w postaci szumu gwałtownego wichru i ognistych języków.
  który Ciebie Maryjo pierwszą napełnił Duchem Świętym.
  który przez Ducha Świętego umocnił Apostołów w wierze, tak że stali się oni odważnymi i zapłonęli pragnieniem pozyskiwania ludzi dla Boga.
  który przez Ducha Świętego żyjesz i działasz w Kościele.
  który daje nam moc swego Ducha w sakramencie bierzmowania.
  który przez Ducha Świętego oświeca nasze umysły, gdy nie wiemy co mamy czynić.
  który przez Ducha Świętego umacnia nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania wg jej zasad.

  IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

  który wziął Ciebie Maryjo z duszą i ciałem do nieba.
  który wywyższył Cię ponad wszystko stworzenie.
  który, sprawił, że jako pierwsza z ludzi doszłaś do pełni życia w niebie.
  który w Twoim Wniebowzięciu zapowiada nasze wywyższenie.
  który chce byś była dla nas drogą i bramą do nieba.
  który pragnie byś w znaku Szkaplerza okryła nas swą macierzyńską opieką.
  który cieszy się gdy przez nieskazitelne życie stajemy się godnymi macierzyńskiej miłości Królowej Karmelu.
  który pragnie byśmy naśladowali Twoje cnoty.
  który raduje się gdy szerzymy Twój kult.
  który pragnie byśmy nosili Szkaplerz i prosili Cię na Różańcu.

  V. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

  który uczynił Cię Królową nieba i ziemi.
  który wprowadził Cię w krąg życia Trójcy Przenajświętszej.
  który przyjmując twoje współcierpienie pod Krzyżem, obdarzył Cię łaską pierwszeństwa wśród odkupionych ludzi.
  który Cię wywyższył, gdyż w pełni odpowiedziałaś na Jego miłość.
  który w Tobie urzeczywistnił w sposób ostateczny zjednoczenie człowieka z Bogiem.
  który obdarzył Cię godnością królewską, gdyż w swoim ziemskim życiu byłaś pokorną Służebnicą.
  który daje nam Ciebie za wzór i pragnie, abyśmy naśladowali Twoją postawę służby.
  który zlecił Ci kształtowanie naszych dusz, dając Ciebie jako najdoskonalszy wzór.
  który przez Ciebie chce królować w naszych sercach.
  który cieszy się, gdy oddajemy się Królowej Karmelu.

  ***
  „Dopowiedzenia rozbudowane”, w Roku Różańca Świętego 2003., opracował na podstawie Pisma Świętego oraz Listu Apostolskiego: Rosarium Virginis Mariae Św. Jana Pawła II, Ks. Jerzy Ptach.

  Różaniec z dopowiedzeniami do pobrania w PDF

  Jak odmawiać Różaniec z dopowiedzeniami?

  Odmawianie Różańca z dopowiedzeniami to praktyka, która pomaga skoncentrować się na tajemnicach różańcowych i w pełni zrozumieć ich znaczenie. Aby odmawiać Różaniec z dopowiedzeniami, należy najpierw wybrać tajemnice, które chcemy rozważać. Następnie, przed rozpoczęciem odmawiania każdej dziesiątki, można wypowiedzieć krótkie zdanie lub frazę, która odnosi się do danej tajemnicy. Na przykład, przed pierwszą tajemnicą radosną, możemy powiedzieć: „Zwiastowanie – Maryja przyjmuje z pokorą wolę Bożą”. Dopowiedzenia te mają na celu skupienie uwagi na konkretnym aspekcie tajemnicy i pomagają w głębszym zrozumieniu jej przesłania. Odmawianie Różańca z dopowiedzeniami może być również dobrą okazją do refleksji nad własnym życiem i duchowym wzrostem. Ważne jest, aby odmawiać Różaniec z pokorą i skupieniem, otwierając serce na łaski, które Bóg chce nam dać poprzez tę modlitwę.

  Dlaczego warto odmawiać Różaniec z dopowiedzeniami?

  Odmawianie Różańca z dopowiedzeniami (lub medytacjami) jest wartościowe z kilku powodów:

  Głębsza medytacja: Dopowiedzenia dodane do Różańca pomagają nam bardziej głęboko zanurzyć się w tajemnicach życia Jezusa i Maryi. Każda tajemnica skupia się na różnych aspektach życia, męki, zmartwychwstania i chwale Jezusa, co umożliwia nam wnikliwszą medytację nad daną prawdą wiary.

  Skupienie i koncentracja: Odmawianie Różańca z dopowiedzeniami pomaga nam skupić się na temacie każdej tajemnicy, co może być trudniejsze podczas zwykłego odmawiania. To pozwala nam lepiej zrozumieć i przeżywać duchowość różańcową.

  Większa kontemplacja: Medytacje podczas Różańca pozwalają nam na kontemplację i zatrzymanie się nad głębszymi znaczeniami tajemnic, co prowadzi do głębszego zrozumienia i odczuwania obecności Boga w naszym życiu.

  Urozmaicenie modlitwy: Dodanie dopowiedzeń urozmaica tradycyjne odmawianie Różańca, co może pomóc w zachowaniu zainteresowania i skupienia podczas modlitwy.

  Bardziej osobista modlitwa: Medytacje podczas Różańca pozwalają nam wnieść własne intencje i przeżycia w każdą tajemnicę, dzięki czemu modlitwa staje się bardziej osobista i aktualna w naszym życiu.

  Zrozumienie tajemnic życia Jezusa: Dopowiedzenia pomagają nam lepiej zrozumieć tajemnice życia Jezusa, a w rezultacie nasza wiara może się wzmocnić i pogłębić.

  Podsumowując, odmawianie Różańca z dopowiedzeniami jest wartościowe, ponieważ pozwala nam głębiej zanurzyć się w tajemnicach życia Jezusa i Maryi, umożliwia bardziej koncentrowaną modlitwę i kontemplację, a także może wzmocnić naszą wiarę i duchowość. To modlitwa, która może przynieść wiele duchowych owoców i ożywić naszą więź z Bogiem i Maryją.

  Kiedy i gdzie odmawiać Różaniec z dopowiedzeniami?

  Różaniec z dopowiedzeniami, znany również jako Różaniec św. Jana Pawła II, można odmawiać w dowolnym miejscu i czasie, zgodnie z własnymi preferencjami i potrzebami duchowymi. Jednak w Polsce istnieje wiele miejsc, które szczególnie sprzyjają odmawianiu tej modlitwy.

  Wielu wiernych decyduje się na odmawianie Różańca z dopowiedzeniami w kościołach, kaplicach lub sanktuariach, gdzie atmosfera sakralna sprzyja skupieniu i modlitwie. Często organizowane są również specjalne nabożeństwa różańcowe, na których można wziąć udział, aby wspólnie modlić się w większej grupie.

  Ponadto, wiele osób odmawia Różaniec w domach, w ciszy i spokoju swojego prywatnego miejsca. Często wybierają na to specjalne miejsce, takie jak przystrajany ołtarzyk czy modlitewny kącik, gdzie mogą skoncentrować się na modlitwie i refleksji.

  Różaniec z dopowiedzeniami może być odmawiany zarówno indywidualnie, jak i w grupie, na przykład w rodzinie lub w parafialnych wspólnotach. Wiele osób decyduje się również na odmawianie Różańca w drodze, korzystając z chwil ciszy i samotności podczas podróży.

  Ważne jest, aby znaleźć dla siebie odpowiednie miejsce i czas, w którym można skupić się na modlitwie Różańcowej z dopowiedzeniami. To modlitwa, która ma na celu zbliżenie się do Boga i Maryi, dlatego warto zadbać o odpowiednie warunki, które pomogą nam w tej duchowej praktyce.

  Zobacz inne modlitwy:

  Źródła:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *