Przejdź do treści

Nowenna do św. Faustyny, 26 września – 4 października

  Ile trwa odmówienie Nowenna do św. Faustyny, 26 września – 4 października?

  Odmówienie modlitwy trwa 2 minut 5 sekundy

  Nowenna do św. Faustyny, 26 września – 4 października pełny tekst modlitwy

  Dzień 1 – Nowenna do św. Faustyny

  Poznawanie tajemnicy miłosierdzia Bożego.
  Pan Jezus: Życie wasze ma być na mnie wzorowane, od żłóbka aż do skonania na krzyżu. Wniknij w tajemnice moje i poznasz przepaść miłosierdzia mojego ku stworzeniom i niezgłębioną dobroć moją – i tę dasz poznać światu.(Dz. 438).
  Siostra Faustyna: O Boże, jak bardzo pragnę, aby Cię poznały dusze, żeś je stworzył z miłości niepojętej; o Stwórco mój i Panie, czuję, że uchylę zasłony nieba, aby o dobroci Twojej nie wątpiła ziemia.
  Święta Faustyno, uproś mi łaskę coraz głębszego wnikania w tajemnice miłosierdzia Bożego w dziele stworzenia, zbawienia i chwały, abym jak Ty dawał ją poznać całemu światu.
  Odmów Koronkę do Miłosierdzia Bożego

  Dzień 2 – Nowenna do św. Faustyny

  Kontemplacja Miłosierdzia w codzienności
  Pan Jezus: Kiedy rozważasz to, co ci powiem w głębi serca twego, większą odnosisz korzyść, niżbyś przeczytała wiele ksiąg. O, gdyby dusze chciały słuchać głosu mego, kiedy przemawiam w głębi ich serca, w krótkim czasie doszłyby do szczytu świętości. (Dz. 584).
  Siostra Faustyna:: Boże, nie szukam szczęścia poza wnętrzem swojej duszy, w której przebywasz. Cieszę się Tobą we własnym wnętrzu, tu z Tobą ustawicznie przebywam, tu jest największa moja z Tobą zażyłość, tu z Tobą przebywam bezpiecznie, tu nie dosięga wzrok ludzki. Najświętsza Panna zachęca mnie do takiego przestawania z Tobą. (por. Dz. 454).
  Święta Faustyno, naucz mnie przebywania z Panem we własnej duszy, słuchania Jego głosu i przeżywania z Nim wszystkich chwil życia. Uproś mi łaskę kontemplacji Miłosierdzia Bożego w codzienności.
  Odmów Koronkę do Miłosierdzia Bożego

  Dzień 3 – Nowenna do św. Faustyny

  Postawa ufności wobec Pana Boga
  Pan Jezus: Córko moja, jeżeli przez ciebie żądam od ludzi czci dla mojego miłosierdzia, to ty powinnaś się pierwsza odznaczać tą ufnością w miłosierdzie moje.(Dz. 742). Zapewniam ci stały dochód, z którego żyć będziesz. Twoim obowiązkiem jest zupełna ufność w dobroć moją, a moim obowiązkiem jest dać ci wszystko, czego potrzebujesz. Czynię się sam zależny od twojej ufności; jeżeli ufność twoja będzie wielka, to hojność moja nie będzie znać miary.(Dz. 548).
  Siostra Faustyna:: Boże w Trójcy Świętej Jedyny, pragnę Cię tak kochać, jak jeszcze Cię żadna dusza ludzka nie kochała, a chociaż jestem dziwnie nędzna i maleńka, to jednak kotwicę ufności swojej zapuściłam tak głęboko w przepaść miłosierdzia Twojego – Boże i Stwórco mój. Pomimo wielkiej nędzy mojej nie lękam się niczego, ale mam nadzieję śpiewać pieśń chwały wiecznie.
  Uproś mi, święta Faustyno, łaskę dziecięcej ufności, abym zawsze i we wszystkim wiernie spełniał wolę Bożą, która jest dla nas samym miłosierdziem.
  Odmów Koronkę do Miłosierdzia Bożego

  Dzień 4 – Nowenna do św. Faustyny

  Postawa miłosierdzia wobec bliźnich
  Pan Jezus: Córko moja, (…) żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu mojemu.(Dz. 742)
  Siostra Faustyna:: Jezu mój, przeniknij mnie całą, abym mogła Cię odzwierciedlić w całym życiu swoim. Przebóstwij mnie, aby czyny moje miały wartość nadprzyrodzoną. Spraw, abym miała dla każdej duszy bez wyjątku miłość, litość i miłosierdzie. O mój Jezu, każdy ze świętych Twoich odbija jedną z cnót Twoich na sobie, ja pragnę odbić Twoje litościwe i pełne miłosierdzia Serce, chcę je wysławić. Miłosierdzie Twoje, o Jezu, niech będzie wyciśnięte na sercu i duszy mojej jako pieczęć, a to będzie odznaką moją w tym i przyszłym życiu. (Dz. 1242)
  Święta Faustyno, wstawiaj się za mną do Pana, aby i moje życie przemieniało się w miłosierdzie świadczone bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Niech moje oczy, uszy, usta, ręce, nogi i serce będą miłosierne.
  Odmów Koronkę do Miłosierdzia Bożego

  Dzień 5 – Nowenna do św. Faustyny

  Głoszenie orędzia Miłosierdzia
  Pan Jezus: W Starym Zakonie wysyłałem proroków do ludu swego z gromami. Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją do swego miłosiernego serca. Kar używam, kiedy mnie sami zmuszają do tego; ręka moja niechętnie bierze za miecz sprawiedliwości; przed dniem sprawiedliwości posyłam dzień miłosierdzia.(Dz. 1588
  Siostra Faustyna:: O Boże mój, wszystko, co we mnie jest, niech uwielbia Ciebie, Stwórco mój i Panie, a każdym uderzeniem serca swego pragnę wysławić niezgłębione miłosierdzie Twoje. Pragnę mówić duszom o Twojej dobroci i zachęcać do ufności w miłosierdzie Twoje. Pragnę mówić duszom o Twojej dobroci i zachęcać do ufności w miłosierdzie Twoje – jest to misja moja, którąś mi sam przeznaczył, Panie, w tym i przyszłym życiu.(Dz. 1325)
  Za twoim przykładem, święta Faustyno, chcę głosić światu orędzie Miłosierdzia świadectwem życia i słowem, aby dotarło ono do wszystkich ludzi i napełniło ich serca nadzieją. Niech i w moim życiu spełnia się obietnica Jezusa: Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam przez całe życie, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem.(Dz. 1075).
  Odmów Koronkę do Miłosierdzia Bożego

  Dzień 6 – Nowenna do św. Faustyny

  Wypraszanie miłosierdzia Bożego dla świat
  Pan Jezus: Córko moja, schyliłem serce swoje do próśb twoich; zadaniem twoim i obowiązkiem jest tu na ziemi wypraszać miłosierdzie dla świata całego.(Dz. 570). Modlitwy, posty, umartwienia, prace i wszystkie cierpienia łączyć będziesz z modlitwą, postem, umartwieniem, pracą, cierpieniem moim, a wtenczas będą miały moc przed Ojcem moim.(Dz. 531). Czynię cię szafarką miłosierdzia swego.(Dz. 570).Siostra Faustyna:: O Boże mój, jestem świadoma posłannictwa swego w Kościele świętym. Ustawicznym wysiłkiem moim jest wypraszać miłosierdzie dla świata. Ściśle łączę się z Jezusem i staję jako ofiara błagalna za światem. Bóg mi nie odmówi niczego, kiedy Go błagam głosem Syna Jego. Moja ofiara jest niczym sama z siebie, ale kiedy ją łączę z ofiarą Jezusa Chrystusa, to staje się wszechmocną i ma moc przebłagania gniewu Bożego. Bóg miłuje nas w Synu swoim, bolesna męka Syna Bożego jest ustawicznym łagodzeniem gniewu Boga.(Dz. 482).
  Święta Faustyno, wraz z Tobą chcę błagać o miłosierdzie dla całego świata, szczególnie dla grzeszników oraz kapłanów i osób zakonnych, aby święcie żyjąc, prowadziły lud Boży po drogach zbawienia.
  Odmów Koronkę do Miłosierdzia Bożego

  Dzień 7 – Nowenna do św. Faustyny

  Umiłowanie Kościoła – Mistycznego Ciała Chrystusa
  Pan Jezus Córko moja, rozważ o życiu Bożym, jakie jest w Kościele zawarte dla zbawienia i uświęcenia duszy twojej. Rozważ, jak korzystasz z tych skarbów łask, z tych wysiłków mojej miłości.(Dz. 1758).
  Siostra Faustyna:: Jezu, staram się o świętość, bo przez to będę pożyteczną Kościołowi. Robię ustawiczne wysiłki w cnocie, staram się wiernie naśladować Jezusa, a ten szereg codziennych cnót cichych, ukrytych, prawie niedostrzegalnych, ale spełnianych z wielką miłością, składam do skarbca Kościoła Bożego na korzyść wspólną dusz. Czuję wewnętrznie, jakobym miała odpowiedzialność za wszystkie dusze, czuję dobrze, że żyję nie tylko dla siebie, ale [dla] całego Kościoła.(Dz. 1505).
  Wdzięczni za dary Bożego miłosierdzia złożone dla mnie w Kościele świętym, chcę tak jak TY-święta Faustyno-korzystać z nich, by stawać się świętym i przez to pociągać inne dusze do zdrojów miłosierdzia Bożego.
  Odmów Koronkę do Miłosierdzia Bożego

  Dzień 8 – Nowenna do św. Faustyny

  Spotkanie z Jezusem w sakramentach świętych
  Pan Jezus: Ach, jak mnie to boli, że dusze tak mało się łączą ze mną w Komunii św. Czekam na dusze, a one są dla mnie obojętne. Kocham je tak czule i szczerze, a one mi nie dowierzają. Chcę je obsypać łaskami – one przyjąć ich nie chcą. Obchodzą się ze mną, jak z czymś martwym, a przecież mam serce pełne miłości i miłosierdzia. – Abyś poznała choć trochę mój ból, wyobraź sobie najczulszą matkę, która bardzo kocha swe dzieci, jednak te dzieci gardzą miłością matki; rozważ jej ból, nikt jej nie pocieszy. To słaby obraz i podobieństwo mojej miłości.(Dz. 1447).
  Siostra Faustyna:: Jezu, jest jeszcze jedna tajemnica w mym życiu – najgłębsza, ale i najserdeczniejsza – to Ty sam pod postacią chleba, kiedy przychodzisz do mojego serca. Tu jest cała tajemnica mojej świętości. Tu serce moje złączone z Twoim staje się jedno, tu już nie istnieją żadne tajemnice, bo wszystko Twoje – moim jest, a moje – Twoim. Oto wszechmoc i cud Twojego miłosierdzia.(Dz. 1489). Wszystko, co we mnie dobrego jest – sprawiła to Komunia św., jej wszystko zawdzięczam. Czuję, że ten święty ogień przemienił mnie całkowicie. O, jak się cieszę, że jestem mieszkaniem dla Ciebie, Panie; serce moje jest świątynią, w której ustawicznie przebywasz.(Dz. 1392).
  Święta Faustyno, uproś mi łaskę żywej wiary, aby każdy sakrament był uprzywilejowanym miejscem spotkania z Panem Jezusem, a Eucharystia była centrum całego życia, przemieniając je w miłość.
  Odmów Koronkę do Miłosierdzia Bożego

  Dzień 9 – Nowenna do św. Faustyny

  Nabożeństwo do Matki Bożej
  M.B: Życie wasze ma być podobne do życia mojego, ciche i ukryte, macie nieustannie się jednoczyć z Bogiem i prosić za ludzkością, i przygotować świat na powtórne przyjście Boga. (Dz. 625).
  Siostra Faustyna:: O słodka Matko Boża, Na Tobie wzoruję me życie, Tyś mi świetlana zorza, W Tobie tonę cała w zachwycie.O Matko, Dziewico Niepokalana, W Tobie odbija mi się promień Boga.Ty mnie uczysz, jak wśród burz kochać Pana, Tyś mi tarczą i obroną od wroga. (Dz. 1232).
  Święta Faustyno, najwierniejsza córko Matki miłosierdzia, ukryj mnie pod Jej płaszczem, aby prowadziła mnie do Jezusa, uczyła uczestniczyć w Jego życiu i misji ukazywania światu miłosierdzia Ojca niebieskiego. Chcę – jak Maryj – dawać ludziom Miłosierdzie Wcielone – i przygotować świat na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Amen.
  Odmów Koronkę do Miłosierdzia Bożego

  Nowenna do św. Faustyny, 26 września – 4 października do pobrania w PDF

  Jak odmawiać Nowenna do św. Faustyny, 26 września – 4 października?

  Nowenna do św. Faustyny, odmawiana od 26 września do 4 października, jest okazją do oddania czci i prośby o wstawiennictwo tej świętej. Możemy rozpocząć odmawianie nowenny poprzez przygotowanie się duchowo i skupienie na intencjach, które chcemy przedstawić św. Faustynie.

  Następnie, codziennie przez dziewięć dni, odmawiamy modlitwę, składając prośby i dziękując za otrzymane łaski. Ważne jest, aby być szczerym i otwartym wobec Boga oraz św. Faustyny, wyrażając nasze pragnienia i potrzeby. Podczas odmawiania nowenny, warto również czytać fragmenty z Dzienniczka św. Faustyny, aby lepiej poznać jej duchowość i naśladować jej przykład.

  Po zakończeniu nowenny, warto podziękować św. Faustynie za jej wstawiennictwo i zaufać, że nasze prośby zostaną wysłuchane. Odmawianie nowenny to czas, w którym możemy zbliżyć się do Boga i doświadczyć Jego miłosierdzia poprzez wstawiennictwo św. Faustyny.

  Dlaczego warto odmawiać Nowenna do św. Faustyny, 26 września – 4 października?

  Odmawianie Nowenny do św. Faustyny w dniach od 26 września do 4 października to niezwykłe doświadczenie duchowe, które warto podjąć. Dlaczego? Przede wszystkim, św. Faustyna była apostołką Bożego Miłosierdzia i otrzymała od Jezusa wiele objawień na ten temat. Odmawiając tę Nowennę, możemy zbliżyć się do Boga i pogłębić naszą relację z Nim.

  Dodatkowo, odmawianie Nowenny to czas skupienia i refleksji. Każdego dnia, przez dziewięć dni, możemy zanurzyć się w modlitwie, medytując o miłosierdziu Bożym i odkrywając, jakie znaczenie ma ono w naszym życiu. To doskonała okazja, aby zatrzymać się na chwilę i zastanowić się nad naszymi grzechami, słabościami i potrzebami, a także nad tym, jak możemy być bardziej miłosierni wobec innych.

  Odmawianie Nowenny do św. Faustyny to również sposób na rozwijanie naszej wiary. Poprzez modlitwę, otwieramy się na działanie Ducha Świętego i prosimy o łaski, których potrzebujemy. To czas, w którym możemy prosić o nawrócenie, uzdrowienie, pokój i siłę do pokonywania trudności. Odmawianie tej Nowenny pomaga nam wzrastać duchowo i stawać się lepszymi ludźmi.

  Wreszcie, odmawianie Nowenny do św. Faustyny to także okazja do dzielenia się z innymi naszą wiarą. Możemy zachęcać innych do dołączenia do nas w modlitwie, dzielić się naszymi doświadczeniami i świadczyć o miłos

  Kim była Św. Faustyna?

  Święta Faustyna Kowalska, znana również jako Święta Faustyna z Krakowa, była polską zakonnicą i mistyczką, urodzoną 25 sierpnia 1905 roku w Głogowcu. Jako najmłodsze z dziesięciorga dzieci, w wieku 20 lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie. Faustyna miała liczne objawienia Jezusa Chrystusa, w których otrzymała przesłanie o Bożym Miłosierdziu i konieczności rozpowszechniania tego przesłania na całym świecie.

  Wizje te były często przedstawiane w formie obrazów, które później stały się znane jako Obraz Jezusa Miłosiernego oraz Obraz Miłosierdzia Bożego.W 1934 roku Faustyna rozpoczęła pisanie swojego Dzienniczka, w którym opisała swoje mistyczne doświadczenia oraz przesłanie o Bożym Miłosierdziu.

  Dzienniczek ten jest jednym z najważniejszych tekstów w katolickiej duchowości i jest szeroko czytany i rozpowszechniany na całym świecie. Święta Faustyna zmarła 5 października 1938 roku w Krakowie, ale jej przesłanie o Bożym Miłosierdziu rozprzestrzeniło się na całym świecie. W 2000 roku papież Jan Paweł II kanonizował Faustynę, ogłaszając ją pierwszą świętą nowego tysiąclecia. Jej święto obchodzone jest 5 października, a jest również patronką dusz w czyśćcu oraz apostołką Bożego Miłosierdzia.

  sw faustyna 1

  Kiedy i gdzie odmawiać Nowenna do św. Faustyny, 26 września – 4 października?

  Nowenna do św. Faustyny odmawiana jest w Polsce od 26 września do 4 października. Modlitwy można odmawiać w różnych miejscach, takich jak kościoły, kaplice, domy modlitwy, a także w prywatności domowej. Wiele parafii organizuje specjalne nabożeństwa w tym czasie, gdzie wierni mogą wspólnie odmawiać Nowennę. Ponadto, istnieje możliwość uczestnictwa w modlitwie online, gdzie można dołączyć do grupy osób odmawiających tę Nowennę w różnych częściach kraju.

  Ważne jest zachowanie regularności i kontynuowanie modlitwy przez dziewięć kolejnych dni, aby osiągnąć zamierzony cel. Święta Faustyna jest szczególnie czczona w Polsce, więc istnieje wiele miejsc, gdzie można dołączyć do modlitwy w tej intencji. Modlitwa ta jest ważnym elementem duchowości chrześcijańskiej, która skupia się na nieskończonej miłości Bożej i miłosierdziu dla wszystkich ludzi.

  Zobacz nowenny odmawiane w październiku:

  Źródła:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *